Общи условия

Последна промяна: 21.11.2020 година          

I. Въведение

Добре дошли на сайта https://www.termoshop-bg.com ("Уеб сайтът" или „Интернет страницата“), която се администрира от "Гедеон 7" ЕООД и е достъпна в цял свят. 

1. Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на + 359 893 704 966 или на office@termoshop-bg.com.          

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. Цели и обхват на общите условия

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между "Гедеон 7" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205522157 и ДДС номер BG205522157, със седалище и адрес на управление в гр. Адрес: гр.Варна, ул. Капитан Райчо №103, телефон за контакти: + 359 893 704 966, електронна поща: office@termoshop-bg.com и интернет страница: https://www.termoshop-bg.com, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

2.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. Дефиниции

3.1 По смисъла на настоящите Общи условия: 

а/ Доставчик е "Гедеон 7" ЕООД.

б/ Ползвател/и е/са:

- посетителите на уеб сайта https://www.termoshop-bg.com;

- лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика.

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

3.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

- Идентификацията на Доставчика;

- Предмета на Общите условия;

- Характеристиките на уеб сайта;

- Начин за поръчка на стоки;

- Цени и начин на плащане;

- Отказ от поръчка;

- Доставка;

- Отказ на доставка. Рекламации;

- Връщане на стока;

- Възстановяване на заплатена сума;

- Форсмажорни обстоятелства;

- Права и задължения на Ползвателите;

- Права и задължения на Доставчика;

- Обработване на лични данни;

- Освобождаване от отговорност;

- Връзки към сайтове на трети страни;

- Права на интелектуална собственост;

- Заключителни разпоредби.

IV. Данни за доставчика

4.1. Наименование на Доставчика: "Гедеон 7" ЕООД.

4.2. Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Капитан Райчо №103.

4.3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: + 359 893 704 966, електронна поща: office@termoshop-bg.com.

4.4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

- "Гедеон 7" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205522157.

V. Данни за надзорните органи

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519

факс: 02/91-53-525

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,

тел.: 02/933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

VI. Предмет на настоящите общи условия

6.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://www.termoshop-bg.com, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.

6.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.

6.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в Закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

VII. Характеристики на уеб сайта

7.1 Уеб сайтът представлява електронен магазин за продажба на устройства за телевизия и аксесоари. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки.

7.2 Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

7.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

- Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

- Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

7.4 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

  • да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
  • да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на доставчика;
  • да извършват плащания на закупените от електронния магазин стоки.

7.5 Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки.

7.6 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока предлагана за продажба в електронния магазин.

VIII. Поръчка

8.1 За да направят поръчка от електронния магазин, Ползвателите е необходимо директно да изберат стока, която желаят да закупят от електронния магазин, да изберат количеството от стоката, която желаят да закупят и да натиснат бутона „Добави в количка“, след което да изберат бутона горе вдясно „Количка“ и бутона „Виж количка“. След избиране на бутона „Виж количка“ Ползвателят следва да въведе име, телефонен номер, адрес на електронна поща и адрес за доставка. На следващо място, Ползвателят следва да избере начина на плащане измежду следните възможности: - наложен платеж; - банков превод. След избора на начин на плащане, Ползвателят трябва да маркира полето, че е съгласен с Условията за ползване, да въведе сбора от показани числа и да натисне върху бутона „Изпрати поръчка“, като преди това на екрана е показана крайната цена, която Ползвателят трябва да заплати включваща цената на стоката и доставката, както и такса изчислена автоматично при плащане с наложен платеж (1.2% от стойността на закупената стока).

8.2 Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на и-мейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвържението изпратено по и-мейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата и час, в които е направена поръчката, поръчаната стока, рамер и количество. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

8.3 Доставчикът има право да анулира поръчки, за които има основания да смята, че съдържат некоректни данни. Доставчикът уведомява Ползвателите за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 24 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена.

8.4 Ползвателите имат право да заявят бърза поръчка, като поръчката ще бъде извършена по телефон чрез свързване на оператор на Доставчика с Ползвателя в работно време. За да заяви бърза поръчка Ползвателят е необходимо директно да избере стока, която желае да закупи от електронния магазин, да избере количеството от стоката, която желае да закупи и да натисне бутона „Купи сега с 1-клик“, след което да въведе име, телефонен номер, след което да натисне бутона „Изпрати“.

IX. Цени и начин на плащане

9.1 Цените на стоките предлагани за продажба в електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки.

9.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени по един от следните начини:

- плащане по банков път по посочена банкова сметка на Доставчика;

- плащане с наложен платеж, като таксата за пратки с наложен платеж се изчислява автоматично според стойността на поръчката и възлиза на 1.2% от сумата.

9.3 Ползвателят заплаща авансово на Доставчика цялата цена на поръчаната стока чрез електронния магазин с изключение на случаите, в които плащането се извършва с наложен платеж. В случай, че валутата на карта, с която е било извършено плащането се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата.

X. Доставка

10.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от Ползвателя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка. Доставката се изчислява автоматично при завършване на поръчката, като включва и сумата начислена като такса за наложен платеж от куриерската фирма. Доставчикът използва услугите на куриерски фирми Econt или Speedy. 

10.2 Поръчаните и заплатени стоки се доставят на територията на Република България в рамките на 48 часа от момента на поръчката, като доставката до някои населени места, които не се посещават от куриери всеки ден е в рамките на 72 часa.

10.3 Доставчикът предоставя на Ползвателя информация по и-мейл за изпращането на стоките и за движението на доставката (номер на товарителница и връзка за проследяване на пратката) в деня, в който стоките са предадени на куриерската организация.

10.4 В случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична, Доставчикът уведомява за това Ползвателя в срок до 3 работни дни след получаване на поръчката. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.

10.5 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят изисква от Доставчика доставката и предаването на стоката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Доставчикът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, Ползвателят има право да развали договора.

10.6 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от 7 дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като ще уведоми Ползвателя за това в 3-дневен срок.

10.7 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Заедно с поръчаните стоки Ползвателят получава и следните документи, а именно: оригинална фактура (при изрично желание на Ползвателя), касова бележка, гаранционна карта и товарителница. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, Доставчикът се свързва с Ползвателя по телефон и стоката се връчва на лица, които са посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че стоката не може да бъде доставена при първото посещение не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че Ползвателят не отговаря на позвъняването по телефона когато Ползвателят не е открит на адреса), лицето, което извършва доставката оставя писмено известие, в което се съдържа телефон за връзка, на който Ползвателят следва да позвъни в срок от 3 работни дни, за да бъде уговорена нова дата за доставка. В случай, че Ползвателят не позвъни на посочения в известието телефон в срок от 3 работни дни, то стоката се оставя в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от 7 дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в 3-дневен срок.

XI. Отказ на доставка. Рекламации

11.1 При доставка на поръчаната стока от куриерската фирма, Ползвателят се задължава да прегледа внимателно стоката и да откаже получаването й в присъствието и пред куриера в следните случаи, а именно:

- цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж;

- доставената стока е различна от поръчаната от Ползвателя.

При отказ да получи стоката при наличие на някое от посочените основания, Ползвателят подписва протокол в присъствието на куриера, в който се описва причината за отказа и незабавно уведомява Доставчика за това на + 359 893 704 966 или на office@termoshop-bg.com.

Ако Ползвателят откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят се задължава да заплати разходите за доставка и връщане на стоката. 

11.2 В случай, че доставената стока е различна от поръчаната от Ползвателя, последният може да стоката да бъде заменена с действително поръчаната като в този случай Доставчикът ще поеме разходите за доставка.

11.3 Ползвателят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. При предявяване на рекламацията на стока Ползвателят има право да поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба като Ползвателят може да избере между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Ползвателя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Доставчика, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  • стойността на стоката, ако нямаше липса на несъответствие;
  • значимостта на несъответствието;
  • възможността да се предложи на Ползвателя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба следва да се извърши в рамките на един месец считано от предявяването на рекламацията на Ползвателя.

11.4 В случай, че Доставчикът не е успял да приведе стоката в съответствие в срок от един месец считано от предявяването на рекламацията, Ползвателят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. В случай, че стоката е била поправена от Доставчика в срок, но Ползвателят не е доволен от резултата, последният има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

11.5 Ползвателят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Доставчикът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Ползвателя.

11.6 Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Ползвателя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Ползвателя чрез извършване на ремонт на една и съща стока. Ползвателят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

11.7 Рекламацията се предявява пред Доставчика писмено до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, на следния адрес на електронна поща, а именно: office@termoshop-bg.com. При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

  • касова бележка и фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

11.8 Доставчикът поддържа регистър на предявените пред него рекламации. При предявяване на рекламация Доставчикът задължително описва рекламацията в регистъра като на Ползвателя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. 

11.9 Доставчикът се свързва с Ползвателя в 14-дневен срок след получаване на рекламацията.

11.10 Предлаганите в уеб сайта стоки притежават писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз. Гаранцията е поименна, а териториалният обхват е за територията на Република България. 

11.11 В случай на проявяване на дефект в гаранционния срок, гаранцията не се отнася за приложените аксесоари, в това число: акумулаторна батерия и аксесоарите зарядно устройство, мултимедийна карта, дистанционно. Доставчикът не е отговорен за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на апарат и на приложения и софтуерни добавки.

11.12 Гаранцията не покрива повреди, които са причинени от неправилна употреба на устройството, неправилно съхранение, изпускане, намокряне, проникване на влага, удар, вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, пожар), а също така и други външни въздействия. Поправките са за сметка на Ползвателя, в слчай че Ползвателят е направил опит мобилното устройство да бъде ремонтирано от  неоторизирано лице, както и когато устройството съдържа повреден обозначителен стикер или липсва обозначителен стикер.

11.13 Условията за упражняването на правата по търговската гаранция са посочени в самата гаранционна карта, като при упражняването на правата Ползвателят следва да предостави дефектиралата стока, гаранционната карта, касова бележка или фактура, както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката.

XII. Връщане на стока

12.1 Ползвателят ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Доставчик в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Доставчика.

12.2 Ползвателят е дължен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката - стоката не трябва да е отваряна, стоката не трябва да е ползвана; стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените (ако има такива) защитни стикери.

12.3 Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива със следи от прекомерно използване, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Доставчикът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.

12.4 Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

12.5 Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес посочен от Доставчика след задължителното му предварително уведомяване.

12.6 За да върне стока/стоки на Доставчика, Ползвателят трябва да попълни електронен формулят за връщане на стоката, който се намира на уеб сайта на Доставчика или следния стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, а именно:

Формуляр за отказ от покупка ТУК

12.7 След като попълни електронния формуляр или формуляра посочен в предходната разпоредба на настоящите Общи условия и се увери, че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно чл.9.2 от настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да изпрати изготвения формуляр или заедно със стоката на посочения в чл.9.5 адрес или на office@termoshop-bg.com. Ползвателят не трябва да изпраща формуляра за посочения в предходното изречение адрес на електронна поща когато Ползвателят е попълнил електронен формуляр намиращ се на уеб сайта на Доставчика.

12.8 Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

XIII. Възстановяване на заплатена сума

13.1 В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на стоките и върнатите стоки уговарят на условията залегнали в чл.12 от настоящите Общи условия, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът има право да отложи възcтaнoвявaнeтo нa заплатената сума дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe бъдат пpeдcтaвени дoĸaзaтeлcтвa на Доставчика, чe cтоките са изпратени обратно, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.

13.2 На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП Доставчикът има право да възстанови на Ползвателя намалената стойност на закупената стока. Доставчикът има право да отбие от заплатената сума до 60% и да възстанови на Ползвателя остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена, нецялостна или липсваща опаковка/, когато стоката е със следи от износване или в непълния си комплект/липсващи аксесоари.

13.3 В случай, че сумата е била заплатена чрез банков превод по банков път, сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

13.4 В случай, че сумата е била заплатена при наложен платеж, сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

XIV. Форсмажорни обстоятелства

14.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

14.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XV. Права, задължения и отговорност на ползвателите

15.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

15.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

15.3 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.

15.4 Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока и да извършва плащания на закупените от електронния магазин стоки.

15.5 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

15.6 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

15.7 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

15.8 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

15.9 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

15.10 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

15.11 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

15.12 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

XVI. Права и задължения на Доставчика

16.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

16.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в уеб сайта.

16.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.

16.4 Доставчикът има право да отменя непотвърдени поръчки.

16.5 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.

16.6 Доставчикът след получаване на плащането се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока и да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената от него за покупка стока.

XVII. Обработка на лични данни

17.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта на Доставчика.

XVIII. Освобождаване от отговорност

18.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

18.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен дотъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

18.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

18.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

18.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

18.6 Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикуванo на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.

18.7 Доставчикът не носи отговорност в случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична или количествата на дадена стока са изчерпани.

18.8 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XIX. Решаване на възникнали спорове

19.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.

19.2 Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

19.3 С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.

19.4 В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

19.5 Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комизията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

XX. Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване

20.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с изключение на снимки, които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на стоките, е изключителна собственост на Доставчика. Снимките, които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на стоките са изключителна собственост на лицата, с които Доставчикът е сключил съответните договори. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

20.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.

20.3 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

20.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

20.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

20.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

XXI. Заключителни разпоредби

21.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

21.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

21.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

21.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.

21.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

21.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на + 359 893 704 966 или на office@termoshop-bg.com.