Общи условия

Последна промяна: 21.11.2020 година

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта termoshop-bg.com, които уреждат правилата за използването на termoshop-bg.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

"Браво 7" ЕООД е дружество с адрес на управление България със седалище и адрес на управление в гр. Адрес: гр.Варна, ул. Капитан Райчо №103. Регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 207145986.

"Браво 7" ЕООД администрира електронния магазин termoshop-bg.com, под формата на сайта termoshop-bg.com, щe бъде наричано за краткост по-долу „Термошоп“.

Можете да се свържете с Термошоп на адреса по-горе, на телефон + 359 893704966 или office@termoshop-bg.com

 1. ДЕФИНИЦИИ

  1. Продавач– Термошоп
  2. termoshop-bg.com– платформата на електронния магазин Термошоп, за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между клиенти и Термошоп
  3. Сайт– домейна termoshop-bg.com и неговите поддомейни
  4. Клиент– всяко физическо лице на или над 18 г, или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Термошоп по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
  5. Акаунт– раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)
  6. Любими– раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци
  7. Поръчка– електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки от Сайта.
  8. Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
  9. Договор– представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
  10. Съдържание:
   • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
   • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
   • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
   • информацията, свързана със Стоките от Продавача в определен период от време;
   • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

 

 1. Транзакция - действието от страна на Термошоп за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
 2. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
 3. Ревю - писмена оценка от страна на притежателия или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментарии и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
 4. Рейтинг - метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
 5. Регистриране на поръчка - уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин Термошоп и е в статус за обработка.
 6. Потвърждаване на поръчката - уведомление към клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Общите условия на Термошоп са задължителни за всички потребители на САЙТА.
  2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Термошоп по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
  4. Термошоп има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
  5. Във всеки един случай на промяна на общите условия, Термошоп ще информира за промените Клиентите си чрез публикуването им в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
  6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
  7. Термошоп полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Термошоп уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
  8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, са обвързващи за Термошоп и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Термошоп не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в Сайта.
  9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Термошоп се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
  10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
  11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Термошоп не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
  2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
  3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
  4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката.
 3. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

  1. Достъпът до termoshop-bg.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
  2. Термошоп си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка, ако сметне, че това би било в ущърб на Термошоп по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Термошоп чрез имейл или по телефона 0893704966, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Термошоп не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
  3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с Термошоп на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
  4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
  5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Термошоп си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
  6. Термошоп може да публикува рекламна или промоционална информация за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
  7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
  8. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.
 4. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Термошоп.
  2. Термошоп има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
  3. Нищо в сключения между Термошоп и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Термошоп последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Термошоп върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Термошоп.
  4. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
  5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
  6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Термошоп за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Термошоп и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Термошоп, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
  7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Термошоп няма да се счита за съгласие от страна на Термошоп да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Термошоп.
  8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Термошоп.
 5. ПОРЪЧКА

  1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
  2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
  3. Продавача поема отговорност за даставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
  4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
  5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
  6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
   • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

 

 1. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Термошоп в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на Термошоп Продукта на адрес: гр. Варна бул.Република, 59, централен офис на Еконт.
 2. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
  • Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента. 
 3. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 4. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Термошоп, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
 5. В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
 1. СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

  1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
   • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
   • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
   • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
   • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
   • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
   • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

 1. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

  1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.termoshop-bg.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
  2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.
  3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
  4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
  5. Термошоп издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане чрез наложен платеж, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава.
   Клиентът е съласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адреса: office@termoshop-bg.com
  6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.
 2. ДОСТАВКА НА СТОКИ

  1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма Еконт или Спиди на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма Еконт/Спиди, в зависимост от избора на Клиента
  2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл office@termoshop-bg.comи ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.
  3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките само на територията на България. Цената на доставката на продукти по Еконт/Спиди, предлагани от Термошоп ще бъде доведена до знанието на Клиентите по време на процеса на регистрация поръчка, ПРЕДИ поръчката да бъде изпратена на продавача.
  4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
 3. ГАРАНЦИИ

  1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.
  2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Термошоп, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Термошоп.
  3. Гаранционните сертификати, издадени от самия Термошоп ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт.
  4. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
  5. В случай, че Купувачът не уведоми Термошоп за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес office@termoshop-bg.com, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.
  6. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.
  7. Законова Гаранция. Законова Гаранция. Информация за потребители (физически лица). Алтернативно решаване на спорове Всички представени на сайта стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
   На телефон 070015060 ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки.
   Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.
   Орган АРС приема жалби на потребители към търговци и им дава възможност да решават спора помежду си чрез директни преговори и медиация.
 4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

  1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.
 5. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА

  1. Писането на Ревюта, може да се прави от Потребители/Клиенти/Купувачи, в раздел „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.
  2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/ на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
  3. Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Ревю в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
   • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
   • да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
   • да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Сайта както следва: всяко Ревю да бъде публикувана в раздел „Ревюта”.
   • да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
   • да изпозлва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
   • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
   • да не публикува информации и/или детайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
   • да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер;
   • да не използва Ревюта като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.
  4. Когато една Ревю е обявен от някой Потребител/Клиент/Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки са премахнати от Сайта само след проверка от страна на Продавача.
  5. В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта
  6. Относно жалби и оплаквания свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за контакти на Сайта.
 6. ОТГОВОРНОСТ

  1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
  2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
 7. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Термошоп събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
  2. Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 , Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, Термошоп е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Клиентите и определяни в отделен документ - ˮПолитика по GDPRˮ
 8. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
  2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
 9. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ В TERMOSHOP-BG.COM

  1. Промоционалните кампании на Termoshop-bg.com са валидни за потребители, които желаят да закупят стоки или да ползват услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност. Те важат:
   - при онлайн поръчка от www.termoshop-bg.com
  2. По време на кампания продуктите, участващи в нея, имат необходимото обозначение, когато са с намалена цена, съобразено със законовите изисквания
  3. Продуктите, участващи в промоциите, могат да са в ограничено количество и да бъдат изчерпани преди последния ден на съответната промоция
  4. Промоционалните стоки се продават в количества, обичайни за едно домакинство (до 3 артикула на клиент)
  5. Посочените отстъпки за конкретна промоция НЕ могат да се комбинират с други отстъпки и промоции
  6. Посочените отстъпки НЕ важат за поръчки, направени преди или след датите на промоцията
  7. Поръчаният продукт да бъде доставен с куриерска фирма. Доставката е за сметка на потребителя.
  8. След потвърждаване на онлайн поръчката от страна на клиента, той ще получи уведомление за получената от Termoshop-bg.com поръчка. Съобщението за получена поръчка не следва да се счита за съгласие за сключване на договор за продажба
  9. Договорът за продажба от разстояние между Termoshop-bg.com и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Termoshop-bg.com. Потвърждаването на сключен с Termoshop-bg.com договор от разстояние се извършва на предоставената от купувача електронна поща и/или телефон.
  10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента.
  11. Приемайки поръчката Termoshop-bg.com може да потвърди доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от съответния модел продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. В този случай клиента може да потвърди направената поръчка с коригиран брой от съответната стока или да я откаже изцяло.
  12. След като пратката е получена от куриера, точният ден на доставка се уточнява от съответната куриерска фирма чрез каналите за комуникация, които тя използват за връзка с клиенти/получатели - например SMS, съобщение във Viber и др.
  13. Termoshop-bg.com си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно, по всяко време, всяка една промоция, като обяви това публично на сайта www.termoshop-bg.com